Skip to main content

Wydarzenie archiwalne

Bezpłatna konferencja online dla nauczycieli przedszkoli

Projekt nowego modelu WWR

– szanse i wyzwania dla nauczycieli

Organizator: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli EduAkcja

Termin wydarzenia: 4 marca 2023 (sobota)

Cena: dostęp do konferencji jest bezpłatny

Miejsce: konferencja online

Godzina: 10:00 – 17:00
+ dostęp do nagrania do 5 lipca 2023

Zapisy zostały zamknięte
Dziękujemy za zainteresowanie!

Wydarzenie archiwalne

Bezpłatna konferencja online
dla nauczycieli przedszkoli

Projekt nowego modelu WWR

– szanse i wyzwania dla nauczycieli

Termin wydarzenia: 4 marca 2023 roku (sobota)

Miejsce: konferencja online

Godzina: 10:00 – 17:00
+ dostęp do nagrania do 5 lipca 2023

Zapisy zostały zamknięte
Dziękujemy za zainteresowanie!

Okres dzieciństwa to kluczowy moment w rozwoju każdego dziecka. Istotną rolę odgrywa przedszkole, przestrzeń, w której spotykają się i przebywają razem dzieci o różnych potrzebach, możliwościach rozwojowych i doświadczeniach.

Od nauczyciela przedszkola wymaga się stworzenia optymalnych warunków dla nauki i rozwoju każdego dziecka. Ma on więc szczególną rolę w nowym modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWR), któremu poświęcamy tę konferencję.

Wierzymy, że planowane zmiany będą bliższe realnemu życiu. Będą bliżej dziecka, rodziny i tego, co Ty nauczycielu i tak często robisz, spędzając z dziećmi kilka godzin dziennie. Obserwując je w grupie rówieśniczej, masz po prostu wiele cennych spostrzeżeń, które mogą zaważyć na życiu Twoich podopiecznych.

Nowy model WWR powstaje w ramach projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej. Projekt koncentruje się na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF. Projekt realizowany jest przez Uniwersytet Śląski w Katowicach we współpracy z uczelniami wyższymi: UMCS, KUL, UAM i APS na zlecenie i ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W czym pomoże Ci udział w konferencji?

 • Zrozumiesz, jak ważną rolę odgrywa wczesne wspomaganie rozwoju.
 • Zdasz sobie sprawę, jak wiele Ty jako nauczyciel możesz zrobić, aby pomóc dziecku prawidłowo się rozwijać.
 • Dowiesz się, jaką rolę pełni przedszkole w nowym modelu WWR.
 • Poznasz narzędzia, które pomogą Ci w ocenie prawidłowego rozwoju Twoich przedszkolaków.
 • Dowiesz się, na jakie wsparcie może liczyć przedszkole w edukacji włączającej.

Uczestnicy

naszej konferencji

Wzięli udział w wykładach

prowadzonych przez znakomitych akademików i praktyków: prof. UAM Beatę Jachimczak, prof. KUL Ewę Domagałę-Zyśk i dr. Radosława Piotrowicza.

Zadali nurtujące ich pytania

podczas sesji pytań i odpowiedzi, w których eksperci odpowiadali na najczęściej pojawiające się kwestie.

Zdobyli imienne zaświadczenie

potwierdzające uczestnictwo w wydarzeniu.

Otrzymali dostęp do nagrania

z możliwością powrócenia do treści wykładów aż do 5 lipca.

Zapisy zostały zamknięte.
Dziękujemy za zainteresowanie!

ORGANIZATOR
Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli EduAkcja

Biuro Obsługi Konferencji
konferencje@edu-akcja.pl
tel. 505 601 019
(w godz. 8.00 – 16.00)

Prelegenci konferencji

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak

Jestem byłym nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego, a także pedagogiem specjalnym w zakresie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Moje zainteresowania i działania koncentruję na problematyce edukacji dziecka i ucznia z SPE oraz na profilaktyce, wsparciu i edukacji grup zróżnicowanych. Od lat jestem także wykładowcą akademickim. Obecnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Także ekspertką MEiN ds. SPE. Byłam dyrektorem Wydziału Edukacji UM w Łodzi, doradcą i pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Łodzi ds. oświatowych. Przede wszystkim i niezmiennie jestem optymistką edukacyjną, mimo wszystko.

Jestem byłym nauczycielem nauczania wczesnoszkolnego, a także pedagogiem specjalnym w zakresie dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Moje zainteresowania i działania koncentruję na problematyce edukacji dziecka i ucznia z SPE oraz na profilaktyce, wsparciu i edukacji grup zróżnicowanych.

dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk

Jestem pedagogiem specjalnym. Obecnie kierownikiem Katedry Pedagogiki Specjalnej KUL. Od ponad 20 lat prowadzę badania w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży, niepełnosprawności intelektualnej oraz surdoglottodydaktyki. Jestem współautorką programu przygotowania młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną do funkcjonowania w środowisku pracy pt. „Jestem dorosły – chcę pracować” oraz programu edukacji wczesnoszkolnej pt. „Doświadczam – rozumiem – wiem”. Współtworzę model oraz narzędzia diagnostyczne do oceny funkcjonalnej dzieci i młodzieży, np. TROS-KA, PREiS i ABAS-3.

Jestem pedagogiem specjalnym, od ponad 20 lat badającym uwarunkowania efektywnej integralnej edukacji dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz niepełnosprawnościami. W ostatnich latach zaangażowana jestem szczególnie we współtworzenie modelu oraz narzędzi diagnostycznych do oceny funkcjonalnej dzieci i młodzieży, np. TROS-KA, PREiS i ABAS-3.

dr Radosław Piotrowicz

Jestem doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Oligofrenopedagogiem, specjalistą w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz wczesnej interwencji; diagnostą, terapeutą, wiceprezesem Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) oraz ekspertem MEiN. Pracuję w zespole projektu Pilotaż standardów w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny (2021-2022, MEiN-APS) oraz projektu innowacyjno-wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej Międzysektorowe wsparcie dziecka, ucznia i rodziny (2022-2023, MEiN-UŚ). Jestem autorem licznych publikacji oraz redaktorem serii wydawniczej Wczesna interwencja – pomoc dziecku i rodzinie.

Jestem doktorem nauk humanistycznych, adiunktem w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Oligofrenopedagogiem, specjalistą w zakresie rehabilitacji dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością oraz wczesnej interwencji.

Wystąpienia

Przedszkole miejscem wczesnego wspomagania rozwoju

dr Radosław Piotrowicz

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWR) jest obecnie jedną z form wsparcia dziecka, szczególnie z trudnościami rozwojowymi w systemie edukacji, która realizowana jest równolegle z edukacją przedszkolną. WWR realizowany jest najczęściej w poradniach PPP, placówkach edukacji integracyjnej i specjalnej. Obejmuje wsparciem dziecko i jego rodzinę do momentu rozpoczęcia nauki szkole.

Wyznacznikiem efektywności udzielanej pomocy dziecku jest to, czy jest ona spójna, skoordynowana i realizowana nie tylko w formie specjalnej terapii, w gabinetach – ale przede wszystkim w naturalnym, codziennym środowisku dziecka. Włączenie przedszkola jest więc kluczowym elementem nowego modelu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny.

W czasie wykładu dowiesz się:

 • Czemu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jest tak ważne
 • Jakie są kluczowe elementy modelu wczesnego wspomagania rozwoju
 • Jaką rolę pełni przedszkole w nowym podejściu WWR
 • Jakie wyzwania stoją przed przedszkolem w nowym podejściu WWR

System wsparcia przedszkoli w zakresie edukacji włączającej

dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak

Celem wykładu jest analiza teoretycznych założeń edukacji włączającej. Ekspertka przedstawi problematykę zmiany w edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) – od ujęcia segregacyjnego do ujęcia włączającego (grup zróżnicowanych). Pokaże projekty wsparcia w zakresie wdrażania założeń edukacji włączającej (SCWEW, standard zatrudnienia specjalistów, sieci wsparcia). Przeanalizuje doświadczenia edukacji włączającej w przedszkolu w kontekście zmian organizacyjnych, metodycznych, współpracy z rodzicami i otoczeniem społecznym.

Przedstawione obszary działań będą prezentacją dobrych praktyk włączenia wszystkich dzieci, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, do grupy rówieśniczej.

W czasie wykładu dowiesz się:

 • Co oznacza edukacja włączająca (grup zróżnicowanych) w teorii i w praktyce
 • Jakie rodzaje wsparcia dedykowane są szczególnie edukacji przedszkolnej w planowanych zmianach
 • Jaka będzie rola nauczyciela przedszkola w ocenie funkcjonalnej i projektowaniu planu wsparcia dla dziecka

Najpierw obserwacja! Narzędzie poznania dziecka w pracy nauczyciela przedszkola

dr Radosław Piotrowicz

Każde dziecko ma szansę na rozwój. Grupę przedszkolną cechuje różnorodność osobowości, temperamentu oraz aktywności dziecięcych. Poznanie, zrozumienie potrzeb i możliwości każdego dziecka jest podstawą organizacji procesu nauczenia i przygotowania dziecka do edukacji szkolnej.

Ważną rolę odgrywa systematyczna, ukierunkowana obserwacja dziecka w przedszkolu podczas rutynowych codziennych czynności samoobsługowych, zajęć edukacyjnych oraz spontanicznej zabawy. Monitorowanie rozwoju dziecka przez nauczyciela jest kluczowym elementem profilaktyki w nowym podejściu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W czasie wykładu dowiesz się:

 • Czym jest skrining rozwojowy małego dziecka
 • Co jest efektem obserwacji nauczyciela w przedszkolu
 • Jakie narzędzie uzyska nauczyciel w przedszkolu do monitorowaniu rozwoju dziecka i planowania wsparcia

Obserwacja w przedszkolu kluczowa na dalszych etapach edukacji

dr hab. prof. KUL Ewa Domagała-Zyśk

Badania naukowe i  wieloletnia praca ekspertki w szkole terapeutycznej dowodzą, że każde kilkuletnie dziecko rozpoczynające edukację szkolną ma już swoją zazwyczaj złożoną i zawsze niepowtarzalną biografię. Wiele dzieci rozpoczynających szkołę  ma także często kilkuletnią historię diagnostyczną i terapeutyczną. Warto ją poznawać, badać i szukać najbardziej optymalnych rozwiązań w zakresie edukacji i wsparcia.

Kluczowym narzędziem w tym zakresie jest uważna obserwacja funkcjonowania dziecka w środowisku przedszkolnym, w naturalnym ekosystemie jego codzienności. Równie ważne jest umiejętne gromadzenie danych oraz przekazywanie ich uprawnionym do tego kolejnym nauczycielom i specjalistom pracującym z dzieckiem.

W czasie wykładu dowiesz się:

 • Jak prowadzić pogłębioną obserwację funkcjonalną dziecka w
  przedszkolu
 • Dlaczego ważne jest przekazanie wyników obserwacji funkcjonalnej specjalistom szkolnym
 • Jak współpracować z rodzicami w prowadzeniu obserwacji funkcjonalnej

Nasze konferencje w liczbach

40000

liczba uczestników naszych konferencji

92

uczestników oceniło nasze konferencje bardzo dobrze

92

uczestników zdecydowanie poleciłoby nasze konferencje

Poznaj wybrane anonimowe opinie

uczestników naszych konferencji

Po konferencji czułam się wspaniale! Te 6 godzin w dobrej i przyjaznej atmosferze dały mi impuls do działania i spojrzenia na nastolatkę w domu i dzieci w szkole. Coś niesamowitego!

Uczestniczka konferencji„Z nastolatkiem w domu i e-szkole”, 30.05.2020

Udział w konferencji rozpalił we mnie na nowo chęć do pracy z młodzieżą, przypomniał rzeczy dobrze znane, ale mimo wszystko, trochę zapomniane. Wykładowcy - kompetentni i wiarygodni. Dziękuję.

Uczestniczka konferencji„Z nastolatkiem w domu i e-szkole”, 30.05.2020

Bardzo wiele cennych informacji, do wykorzystania w życiu codziennym. Okazja do refleksji, zastanowienia się nad własnym postępowaniem i innym spojrzeniem na proces wychowania i nauczania.

Uczestnik konferencji„Neurobiologia wczesnego dzieciństwa”, 20.05.2021

Wszystko na wysokim poziomie! Bardzo chętnie wezmę udział w kolejnych konferencjach na podobne tematy.

Uczestniczka konferencji„Neurobiologia wczesnego dzieciństwa”, 20.05.2021

Tego typu konferencje przynoszą mi więcej pożytku, niż spędy w szkole po lekcjach. Pomimo kilku godzin przed komputerem, nie czuję się znużona, mam zrobione notatki i skopiowane linki.

Uczestniczka konferencji„Kondycja psychiczna nastolatków”, 12.06.2021

Dziękuję za wiedzę, która upewniła mnie w tym, że młodzież przede wszystkim należy wspierać. Pomoże mi to w zachowaniu równowagi w pracy, w której często spotykam się z bardzo trudnym nastawieniem dorosłych do młodzieży.

Uczestniczka konferencji„Kondycja psychiczna nastolatków”, 12.06.2021

Pracuję ponad 20 lat w szkole i uczestniczyłam w wielu obowiązkowych radach szkoleniowych i powiem szczerze, że żadna z nich nie dała mi tyle satysfakcji co dzisiejsza konferencja. Gratuluję i czekam na następne.

Uczestniczka konferencji„Nastolatki. Jak mówić i słuchać, żeby się z nimi dogadać”, 06.11.2021

Droga EduAkcjo! Wasze konferencje to pełny profesjonalizm organizacji, profesjonalna wiedza, motywacja do zmian, refleksja nad sobą, swoją pracą, relacjami a czasami nawet świetny powód do uśmiechu. Bardzo dziękuję.

Uczestnik konferencji„Nastolatki. Jak mówić i słuchać, żeby się z nimi dogadać”, 06.11.2021

Życiowe i praktyczne wskazówki. Pochwała prostoty i naturalności, dobra okazja do refleksji nad skutecznością naszych metod pracy, zwrócenie uwagi na detal i dawanie możliwości w zależności od predyspozycji ucznia.

Uczestnik konferencji„Uczenie się przez działanie – motywacja i inspiracja”, 29.11.2021

Bardzo ważne informacje na temat istoty relacji i tego jak umiejętnie je budować oraz na co zwracać uwagę, aby im nie zaszkodzić. Dużo odwołań do praktyki.

Uczestniczka konferencji„Inny w klasie”, 13.05.2022

Proste zabawy, niekiedy zapomniane, przedstawione w bardzo ciekawy sposób. Moc inspiracji i pomysłów przekazana w tak krótkim czasie.

Uczestniczka konferencji„Inspiracje na wakacje”, 11.06.2022