Skip to main content

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez spółkę
EduAkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka EduAkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: ul. Dantego Alighieri 1B lok. 36, 01-914 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793129, posiadającą numer NIP 1182195374 oraz REGON 383444830 (dalej „Spółka”). Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą korespondencyjną na adres wskazany powyżej lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 505 601 019 albo drogą mailową: bok@edu-akcja.pl.

2. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka przetwarza Państwa dane osobowe obejmujące: imiona, nazwiska oraz adresy e-mail w celu prawidłowego wykonywania umów zawartych z Państwem lub na Państwa rzecz, których przedmiotem jest świadczenie usług Spółki oferowanych w ramach platformy e-learningowej EduAkcja (www.edu-akcja.pl), dalej zwaną „Platformą EduAkcja”, w tym w szczególności w celu zapewnienia Państwu dostępu do tych usług.

W przypadku Klientów Spółki, to znaczy osób zawierających ze Spółką umowy w przedmiocie nabywania dostępu do usług oferowanych przez Spółkę we własnym imieniu lub na rzecz osób trzecich, w celu prawidłowego wykonania wskazanych wyżej umów oraz spełnienia obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, oprócz danych osobowych wskazanych powyżej Spółka przetwarza również Państwa: adresy, numery NIP, numery telefonów oraz stanowisk służbowych oraz numery rachunków bankowych, jak również imiona, nazwiska wraz z nazwami stanowisk służbowych w przypadku osób działających w imieniu podmiotów innych niż osoby fizyczne.

W przypadku wyrażenia przez Państwa dobrowolnej zgody Spółka może również przetwarzać Państwa dane osobowe obejmujące Państwa imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, jak również nazwę Państwa stanowiska służbowego, w celu przekazywania Państwu informacji o aktualnej ofercie Spółki lub przesyłania Państwu newslettera zawierającego ww. informacje.

Na podstawie Państwa dobrowolnej zgody Spółka może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu umożliwienia Państwu uzyskiwania dostępu do usług oferowanych w ramach Platformy EduAkcja, zakupionych na Państwa rzecz przez Klienta Spółki (np. Państwa pracodawcę).

W zakresie obejmującym obowiązki Spółki jako podmiotu prowadzącego Niepubliczną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli EduAkcja (dalej: „NPDN EduAkcja”), w przypadku usług szkoleniowych świadczonych na rzecz nauczycieli korzystających z usług tej placówki, Spółka przetwarza dane osobowe obejmujące imiona, nazwiska oraz datę i miejsce urodzenia osób będących nauczycielami, korzystających z usług (form doskonalenia zawodowego) NPDN EduAkcja.

Spółka może przetwarzać wskazane wyżej dane osobowe w celu dochodzenia przysługujących jej roszczeń oraz dokonywania innych działań i czynności przed organami i sądami w przypadku naruszenia praw Spółki przez osoby, których dane dotyczą, w tym w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego na szkodę Spółki.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, jeżeli wyraziliście Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych;
 • art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wykonywania zawartej z Państwem umowy;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia w zakresie, w którym Spółka zobowiązana jest przetwarzać Państwa dane osobowe w związku ze spoczywającymi na niej obowiązkami wynikającymi z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług i innych, nakładających na Spółkę określone obowiązki w szczególności wobec organów administracji skarbowej, jak również w związku z obowiązkami Spółki w zakresie dotyczącym jej działalności jako podmiotu prowadzącego NPDN EduAkcja, w tym w szczególności w celu wystawiania i prowadzenia rejestru zaświadczeń wystawianych w ramach działalności statutowej NPDN EduAkcja;
 • art.6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia w zakresie w jakim jest to niezbędne w celu dochodzenia przysługujących Spółce roszczeń oraz dokonywania innych działań i czynności przed organami i sądami w przypadku naruszenia praw Spółki przez osoby, których dane dotyczą, w tym w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego na szkodę Spółki.

3. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych jest wyłącznie Spółka.

Spółka może powierzyć przetwarzanie Państwa danych osobowych podmiotom trzecim, przetwarzającym Państwa dane osobowe w imieniu i z upoważnienia Spółki, na przykład poprzez przechowywanie kopii bezpieczeństwa plików komputerowych zawierających Państwa dane osobowe na serwerach będących własnością podmiotów innych niż Spółka. Spółka powierzając osobie trzeciej przetwarzanie Państwa danych w jej imieniu podejmuje wszelkie działania, zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia, by dane były należycie zabezpieczone, w szczególności przed dostępem osób nieuprawnionych.

Przekazanie Państwa danych osobowych podmiotowi trzeciemu w celu przetwarzania tych danych w imieniu własnym przez ten podmiot nie jest dopuszczalne bez uzyskania Państwa wcześniejszej, wyraźnej zgody.

Spółka może przekazywać Państwa dane osobowe organom władzy publicznej i innym podmiotom upoważnionym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

4. PROFILOWANIE

Spółka nie dokonuje na podstawie Państwa danych osobowych profilowania, czyli automatycznej oceny niektórych czynników osobowych dotyczących Państwa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka będzie przetwarzała Państwa dane osobowe przez czas konieczny do prawidłowego wykonywania zawartych z Państwem umów lub prawidłowego wykonania umów z Klientami Spółki, których są Państwo przedstawicielami, w tym w szczególności w związku z przedstawianiem lub analizą ofert, ich negocjacjami, obsługą i realizacją zamówień oraz usługami świadczonymi po realizacji zamówienia lub przez czas wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez Spółkę w zakresie dotyczącym jej działalności jako podmiotu prowadzącego NPDN EduAkcja, którym wystawiono zaświadczenie ukończenia formy doskonalenia zawodowego, obejmujące imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia, Spółka przetwarza przez czas wynikający z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, to jest przez czas, w którym Spółka jest zobowiązana do prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, o którym stanowi § 23 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. poz. 1045 z późn. zm.)

Dane przetwarzane na podstawie zgody Spółka przetwarza najpóźniej do momentu cofnięcia tej zgody przez Państwa. Dane osobowe uczestników szkoleń organizowanych przez Spółkę i niebędących stronami umów zawieranych ze Spółką (w tym dane osobowe osób, na rzecz których np. pracodawca nabył dostęp do szkoleń oferowanych przez Spółkę) przetwarzane na podstawie ich zgody, Spółka przetwarza przez czas niezbędny do zapewnienia tym osobom dostępu do szkoleń oraz umożliwienia pobrania dokumentu potwierdzającego udział w szkoleniach, nie później jednak niż do momentu cofnięcia zgody.

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw Spółki przez osobę, której dane osobowe dotyczą oraz w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego na szkodę Spółki, w tym szczególności naruszenia przysługujących jej praw autorskich lub bezpieczeństwa systemów informatycznych, Spółka przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do prawomocnego zakończenia postępowań przed właściwymi organami i sądami oraz egzekucji podlegających wykonaniu orzeczeń tych organów lub sądów.

6. PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo do cofnięcia zgody w takim zakresie, w jakim Państwa dane osobowe są przetwarzane na jej podstawie;
 2. prawo dostępu do Państwa danych osobowych;
 3. prawo żądania sprostowania Państwa danych osobowych;
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 5. prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których były przetwarzane, o ile Spółka nie będzie zobligowania przepisami prawa do ich przetwarzania;
 6. prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Spółki danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby to Spółka przeniosła Państwa dane do innego administratora. Spółka ma obowiązek przeniesienia Państwa danych osobowych do innego administratora tylko, jeśli takie przeniesienie będzie technicznie możliwe.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

Każdemu z Państwa przysługuje prawo do wniesienia skargi na przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

W przypadku Klientów Spółki podanie danych osobowych jest warunkiem prawidłowego wykonania umów lub prawidłowego wykonania umów zawartych z Klientami Spółki, których są Państwo pracownikami lub przedstawicielami.

Udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.

Regulamin wykorzystania plików cookies

§ 1 Definicja i rodzaje plików cookies

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na urządzeniu końcowym użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.
 2. Rodzaje plików cookies: cookies „sesyjne” to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu końcowym, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej ,cookies „stałe” to pliki pozostające na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia,
 3. cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają dostosowanie wyświetlanej strony do preferencji użytkownika, w momencie użytkowania strony internetowej.

§ 2 Podmioty umieszczające pliki cookies

Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika podczas użytkowania strony internetowej oraz uzyskującymi do nich dostęp jest EduAkcja Sp. z o.o., ul. Dantego Alighieri 1b lok. 36 01-914 Warszawa.

§ 3 Cele tworzenia plików cookies

 1. Pliki cookies używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika.
 2. Pliki cookies przechowują informację o geolokalizacji, języku odwiedzającego stronę, oraz losowe dane dotyczące identyfikatorów sesji. Gromadzone dane są pomocne w tworzeniu statystyk i analiz dotyczących korzystania ze strony internetowej przez użytkownika w celu ulepszenia jej struktury i zwartości.
 3. Pliki cookies zapisywane przez EduAkcja Sp. z o.o. lub organizacje, przedsiębiorstwa i instytucje partnerskie na urządzeniu końcowym nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

§ 4 Usuwanie i wyłączanie plików cookies

 1. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony internetowej.
 2. Ustawienia przeglądarki mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki (oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych).