Skip to main content

Regulamin promocji

Regulamin Promocji
„Kody promocyjne EduAkcji”

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady organizacji promocji pod nazwą „Kody promocyjne EduAkcji” dalej zwanej „Promocją”;
 2. Organizatorem Promocji jest EduAkcja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Dantego 1B lok. 36, 01-914 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000793129, posiadająca numer NIP 1182195374 oraz REGON 383444830, dalej zwana „Organizatorem”.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 1 października 2021 r. do jej odwołania przez Organizatora.
 4. W ramach Promocji Organizator może udostępniać kody promocyjne, w postaci w szczególności ciągów liczb i znaków, umożliwiające osobom zamierzającym nabyć od organizatora prawo dostępu do usług świadczonych przez Organizatora w ramach platformy e-learningowej EduAkcja, dostępnej w Internecie pod adresem www.edu-akcja.pl („Platforma EduAkcja”), uzyskanie zniżki w stosunku do cen określonych w cennikach Organizatora („Kody promocyjne”).
 5. Kod promocyjny obowiązuje wyłącznie w czasie oraz w zakresie wskazanym przez Organizatora. W szczególności Kod promocyjny nie uprawnia jakichkolwiek osób do żądania od Organizatora obniżenia ceny lub zwrotu jakichkolwiek kwot zapłaconych Organizatorowi za usługi nabyte od Organizatora przed rozpoczęciem lub po zakończeniu okresu obowiązywania danego Kodu promocyjnego, o którym mowa w ust. 7.2.
 6. W celu skorzystania z Kodu promocyjnego należy go podać podczas nabywania usługi Organizatora poprzez wpisanie we wskazanej przez Organizatora rubryce formularza zamówienia lub przekazanie go przedstawicielowi Organizatora w trakcie składania zamówienia drogą telefoniczną.
 7. Organizator udostępnia Kod promocyjny w szczególności za pośrednictwem mediów społecznościowych lub innych środków komunikowania, wskazując:
  1. określenie usługi lub usług z oferty Organizatora, do których dany Kod promocyjny ma zastosowanie;
  2. datę początkową oraz końcową okresu obowiązywania danego Kodu promocyjnego;
  3. wysokość zniżki określoną procentowo lub kwotowo w stosunku do cen wskazanych w cenniku Organizatora.
 8. Promocja nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.
 9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem Promocji zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Świadczenia Usług w ramach Platformy EduAkcja, dostępnego pod adresem https://www.edu-akcja.pl/wp-content/uploads/2020/09/eduakcja-regulamin-swiadczenia-uslug.pdf.