Szkolenie dostępne w roku przedszkolnym 2020/2021

ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego.

pigułka metodyczna w praktyce

Metodyka - największy sprzymierzeniec nauczyciela

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się. Nauczyciel, dobierając odpowiednie formy i metody pracy, uwzględniać powinien właściwości i potrzeby rozwojowe dziecka. W całym procesie edukacyjnym nauczycielowi najbardziej pomaga świadomość podejmowanego celu. Gdy nauczyciel wie, w jaką wiedzę chce dziecko wyposażyć, jakie rozwinąć umiejętności i jakie ukształtować postawy – szuka sposobu, jak to skutecznie zrobić. Organizuje zajęcia, stwarza okazje edukacyjne, wykorzystuje sytuacje okolicznościowe, nie zapominając o najważniejszej formie aktywności dziecka, jaką jest zabawa. Jak zatem przygotować przestrzeń edukacyjną w przedszkolu? W co wyposażyć kąciki zainteresowań? Jak zaplanować zajęcia dydaktyczne zgodnie z metodyką pracy? Które z metod są najbardziej efektywne i dlaczego?

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu:

  • Poznasz sposoby i warunki realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
  • Zaplanujesz okazję edukacyjną i wykorzystasz sytuację okolicznościową do realizacji programu wychowania w przedszkolu.
  • Przygotujesz własny plan pracy w oparciu o wybrany program.
  • Zaprojektujesz zgodnie z metodyką przebieg różnych typów zajęć dydaktycznych.
  • Przeprowadzisz obserwacje pedagogiczne i określisz wnioski do dalszej pracy z dzieckiem.
  • Dowiesz się, które autorskie metody i koncepcje pracy sprzyjają rozwojowi dziecka.

Podczas szkolenia upewnisz się, że znajomość metodyki wychowania przedszkolnego efektywnie sprzyja skutecznemu wspieraniu rozwoju dziecka.

Dokładny program szkolenia

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a organizacja procesu opieki, wychowania i nauczania w przedszkolu.
Formy pracy z dzieckiem w przedszkolu a ramowy rozkład dnia.
Przestrzeń edukacyjna w budynku i w ogrodzie placówki.
Rodzaje zajęć dydaktycznych i wskazówki metodyczne dotyczące ich realizacji (cele, metody, przebieg, czas trwania).
Solidny warsztat muzyczny – co powinno się znaleźć w kuferku muzycznym nauczyciela przedszkola?
Planowanie i metody pracy dydaktycznej w przedszkolu.
Podstawowa obowiązująca dokumentacja nauczyciela przedszkola: arkusz obserwacyjny, plan pracy, dziennik zajęć i inna ustalona przez dyrektora.

Poznaj eksperta

Małgorzata Koc

Jestem nauczycielką przedszkola, doradcą metodycznym w zakresie wychowania przedszkolnego, wykładowcą, autorką licznych materiałów metodycznych dla nauczycieli uwzględniających wszechstronny rozwój dziecka w oparciu o efektywnie dobrane metody pracy. Prowadzę autorskie warsztaty z zakresu zabaw twórczych inspirowanych ruchem, muzyką, wierszem i obrazem, a także warsztaty z zakresu metodyki wychowania przedszkolnego zwłaszcza zajęć umuzykalniających w przedszkolu. Ostatnio zafascynowana jestem zabawami słowno-ruchowymi, które stały się inspiracją do napisania innowacji pedagogicznej pt. „Pokazywane wierszyki jako narzędzie pracy nauczyciela”.