Skip to main content

dr Monika Just

pedagożka dziecięca, dydaktyczka, ekspertka EduAkcji

Czy, założywszy, że błąd jest naturalną i nieodłączną częścią ludzkiego życia, możemy mówić o błędach popełnianych przez dzieci w kontekście rozwoju osobistego, budowania kompetencji i więzi społecznych? Raczej nie. Teoria samostanowienia w wychowaniu, nazywana również teorią determinacji, jako fundamentalne podejście w pedagogice podkreśla znaczenie rozwoju autonomii i samodzielności u dzieci. Zakłada, że proces rozwoju dziecka jest najefektywniejszy, gdy ma ono możliwość podejmowania własnych decyzji, wyznaczania celów oraz uczestniczenia w procesie uczenia się. W rozwój autonomii i samodzielności u dzieci wpisane jest również popełnianie błędów, dzięki którym dziecko ma szansę stać się odpowiedzialne, samodzielne i niezależne w przyszłości.

Każdy z nas – rodzic, nauczyciel, opiekun – zaangażowany w rozwój dziecka, chciałby stworzyć warunki pozwalające na pełny rozwój dziecięcych kompetencji i predyspozycji. Dostrzegamy możliwość (wręcz obowiązek) wspierania naszych dzieci w budowaniu motywacji wewnętrznej, która będzie służyła ich rozwojowi, satysfakcji w drodze do realizacji celów, osiągania sukcesów i dobremu samopoczuciu. Nie zawsze jednak wiemy, jak to robić. Zdarza się, że wpadamy w pułapki zastawione przez nas samych – dorosłych; „asekurując” dzieci przed popełnianiem błędów – odbieramy im okazję do nabierania własnych doświadczeń.

Teoria samostanowienia w wychowaniu (SDT – Self Determination Theory) opracowana przez E.L. Deci i R.M. Ryana (2000), nazywana również teorią determinacji, jako fundamentalne podejście w pedagogice podkreśla znaczenie rozwoju autonomii i samodzielności u dzieci. Zakłada, że proces rozwoju dziecka jest najefektywniejszy, gdy ma ono możliwość podejmowania własnych decyzji, wyznaczania celów oraz uczestniczenia w procesie uczenia się. W rozwój autonomii i samodzielności u dzieci wpisane jest również popełnianie błędów, dzięki którym dziecko ma szansę stać się odpowiedzialne, samodzielne i niezależne w przyszłości.

A zatem czym jest błąd? Potocznie to niewłaściwe posunięcie, odstępstwo od preferowanego zachowania z nieoczekiwanym rezultatem. Wg profesora J.T. Reasona błąd ludzki to proces, w który wpisane są poślizgnięcia (niezamierzone i niekontrolowane działania), przeoczenia (zapomnienie o czymś) i pomyłki (gdy myślimy, że robimy dobrze, a efekt i tak jest niezadowalający). Jeśli prawidłowy rozwój dziecka jest złożonym procesem, opartym na optymalnym wykorzystaniu ciekawości, skłonności do aktywności fizycznej i potrzebie kontaktów społecznych, a więc konieczności doświadczania zarówno siebie samego, zjawisk, jak i relacji z innymi ludźmi, okazuje się, że błąd staje się nieodzownym „towarzyszem podróży” zwanej wzrastaniem i dorastaniem.

Czy, założywszy, że błąd jest naturalną i nieodłączną częścią ludzkiego życia, możemy mówić o błędach popełnianych przez dzieci w kontekście rozwoju osobistego, budowania kompetencji i więzi społecznych? Raczej nie. Z perspektywy teorii samostanowienia, błędy popełniane przez dzieci i rozumiane jako nieumyślne działanie, niezgodne z jakimiś zasadami lub założeniami, wywołujące negatywne skutki, wynikają często z różnych czynników – nadopiekuńczości rodziców, nadmiernej kontroli, braku możliwości podejmowania samodzielnych decyzji i wyrażania własnych opinii oraz dziecięcego lęku. Ich identyfikacja związana jest ze zrozumieniem różnych źródeł „błędów” popełnianych przez dzieci, a wywołanych niewłaściwym postępowaniem rodziców lub nauczycieli. Przyjęcie wspólnego frontu wychowawczego między rodzicami a nauczycielami jest kluczowe dla skutecznego wsparcia w rozwoju.

Szkolenia online dla nauczycieli przedszkoli to bogactwo ważnych tematów w wychowaniu przedszkolnym!

Weź udział w wyjątkowym programie szkoleń online, teraz obejmującym również Specjalne Potrzeby Edukacyjne: Szkolenia online dla nauczycieli przedszkoli.

Oto kilka przykładów błędów wychowawczych popełnianych przez dorosłych (przekładających się na naukę i zachowania dziecka) oraz sposoby radzenia sobie z nimi:

1. Nadmierna kontrola rodziców:

 • Przykład: Mama lub tata podejmują każdą decyzję za dziecko, nie pozwalając mu na samodzielne działanie, dążenie do celu, ani wyrażanie własnych preferencji.
 • Przyczyna: Rodzice mogą bać się, że dziecko popełni błąd lub doświadczy niepowodzenia.
 • Radzenie sobie: Rodzice powinni stopniowo stwarzać dzieciom coraz więcej przestrzeni na wyrażanie własnych opinii i swobodę w podejmowaniu decyzji, wspierając je w procesie uczenia się, opartym na gromadzeniu i czerpaniu z własnych doświadczeń.
 • Działania nauczyciela: Organizowanie sytuacji, w których dziecko ma możliwość dokonywania samodzielnego wyboru, podejmowania decyzji, przewidywania konsekwencji działania; proponowanie ćwiczeń o charakterze dywergencyjnym (otwartym) z możliwością wielu różnych rozwiązań; docenianie za odwagę i samodzielność w przewidywaniu konsekwencji myślenia i działania.

2. Brak możliwości wyrażania opinii:

 • Przykład: Dziecko nie ma możliwości wyrażania swoich potrzeb ani opinii w sprawach dotyczących np. jego życia codziennego.
 • Przyczyna: Rodzice mogą nie zdawać sobie sprawy z konieczności uwzględnienia zdania dziecka lub mogą nie doceniać jego autonomii.
 • Radzenie sobie: Ważne jest, aby rodzice angażowali dzieci w proces podejmowania decyzji i słuchali ich opinii, nawet jeśli nie zawsze się z nimi zgadzają.
 • Działania nauczyciela: Budowanie poczucia przynależności i akceptacji w grupie, nauka bycia sobą i zachowania prawa do odrębności w myśleniu. Nauka wyrażania opinii bez obrażania innych; nauka zastępowania zdań oceniających takimi, które wyrażają subiektywną opinię dziecka i które uwzględniają fakt, że ktoś może mieć inne zdanie na dany temat.

3. Lęk u dziecka:

 • Przykład: Dziecko unika podejmowania decyzji lub wyrażania własnego zdania z powodu lęku przed konsekwencjami lub w obawie przed odrzuceniem.
 • Przyczyna: Lęk może wynikać z negatywnych doświadczeń lub braku wsparcia w wyrażaniu swoich potrzeb.
 • Radzenie sobie: Rodzice powinni tworzyć bezpieczne i wspierające środowisko, w którym dzieci mogą wyrażać swoje emocje i potrzeby bez obawy o krytykę czy karę. Warto też rozmawiać z dzieckiem o jego obawach i pomagać mu zrozumieć, że popełnianie błędów jest naturalną częścią procesu uczenia się i życia w ogóle.
 • Działania nauczyciela: Wychwytywanie napięć i niepokojów u dzieci, budowanie w klasie atmosfery opartej na zrozumieniu i empatyzacji potrzeb; nauka  akceptowania emocji, bycie obecnym w przeżywaniu emocji; „zapoznawanie się” z lękiem – szukanie jego źródeł, przyczyn, określanie siły i sposobu oswajania oraz radzenia sobie z nim; wspólne szukanie rozwiązań dla trudnych sytuacji.

4. Nadopiekuńczość i brak wyznaczania klarownych granic:

 • Przykład: Dziecko wychowywane w nadopiekuńczej atmosferze może mieć trudności z radzeniem sobie z presją szkolną, umiejętnością samodzielnego rozwiązywania problemów oraz niską motywacją do nauki. Brak wyznaczania granic może prowadzić do chaosu i niepokoju. Brak określania reguł i zasad może skutkować niezrozumieniem konsekwencji złego zachowania.
 • Przyczyna: Niezrozumienie zasady samostanowienia przez rodziców może prowadzić do konfliktów z nauczycielami oraz do frustracji u dziecka. Narzucanie swoich oczekiwań bez uwzględnienia opinii i potrzeb dziecka, może doprowadzić do braku zaangażowania dziecka w proces nauki oraz obniżenia jego samooceny; wyręczania dziecka w podejmowaniu decyzji oraz hamowania jego aktywności.
 • Radzenie sobie: Uwzględnianie przez rodziców opinii i potrzeb dzieci; usankcjonowanie przez rodziców, że coś może pójść nie tak; zgoda rodziców na posiadanie przez dzieci tajemnic, prywatności, do której mają dostęp tylko przyjaciele i rówieśnicy; stawianie przez rodziców zdrowych granic i szanowanie granic wyznaczonych przez dzieci.
 • Działania nauczyciela: Tworzenie sytuacji dydaktycznych i wychowawczych, dzięki którym dziecko będzie miało szansę działać samodzielnie i doświadczać sprawczości; mówienie o swoich odczuciach i wyjaśnianie własnych oczekiwań; pomoc w określaniu własnych granic – bezpieczeństwa i efektywnej pracy; tworzenie przestrzeni do popełniania błędów i uczenia się na błędach; wzmacnianie poczucia wartości; budowanie komunikatów doceniających.

Z punktu widzenia nauczyciela, edukatora czy wychowawcy błąd popełniany przez dziecko jest jednym z zasadniczych elementów procesu uczenia. Popełnianie błędów pomaga zdobywać wiedzę, umożliwia dociekanie, poszukiwanie, dopytywanie i tropienie przyczyn popełnienia błędów. Dla osób zajmujących się wychowaniem i edukacją dzieci, wspieraniem ich w rozwoju szczególnie ważne są twierdzenia SDT, odnoszące się do opisu warunków niezbędnych do poznania zewnętrznej motywacji dziecka i przekształcenia ją w motywację autonomiczną. Warto zatem tworzyć warunki, w których dzieci codziennie mają przestrzeń do eksperymentowania i samodzielnego działania. Aprobować wysiłek i starania, a nie efekty działań, by uniknąć wrażenia, że miłość rodzica i akceptacja nauczyciela uwarunkowane są dokonaniami dziecka. Kluczowe wydaje się dotrzymywanie obietnic i wywiązywanie się ze zobowiązań, by dawać dziecku poczucie bezpieczeństwa, przewidywalności i kontroli. Budowanie komunikacji opartej na otwartym dialogu, w którym dziecko czuje się wysłuchane, zauważone i traktowane po partnersku, jest niezbędne, żeby mogło inicjować rozmowę, ukazywać własną autonomiczną przestrzeń oraz wyrażać oczekiwania i potrzeby.

Nie bez znaczenia jest też budowanie dziecięcej świadomości, że tak silne emocje, jak strach czy gniew są normalne i że przyszłość dostarczy wiele sytuacji, w których dzieci będą odczuwały także lęk, niepokój i niepewność wobec samych siebie, innych ludzi i zdarzeń. Konieczne jest uświadomienie dzieciom, że popełnianie błędów jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, czymś nieuniknionym i naturalnym.

Niezależnie od bogactwa przeżyć czy bagażu doświadczeń warto czasami otworzyć się na nowe „błądzenie” także przez nas samych, bo to, jak sobie radzimy z błędami, jest kwestią nastawienia. A zatem nie bójmy się porażek, nie wstydźmy się podejmowanego ryzyka i popełniania błędów, nie dajmy się niepowodzeniom, bo to właśnie one prowadzą nas, nasze dzieci i naszych uczniów do każdego sukcesu, nawet tego, być może jeszcze dla nas niewidocznego.

Bibliografia
Deci E.L., Ryan R.M., Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and weli-being [w:] American Psychologist Nr 55 (1).

Oceń, jak ciekawy był artykuł

4.5 / 5. Liczba ocen: 2

Ten artykuł nie ma jeszcze ocen!

Podziel się ze znajomymi